Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar uitgangspunt. Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen of misdrijven die ons lichaam kunnen beschadigen, onze geest kunnen traumatiseren of anderszins onze toekomst kunnen bedreigen.

Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak voor iedereen. Als iemand zich onveilig voelt, heeft hij of zij in de regel geen behoefte aan een debat over saamhorigheid. Het onveilige gevoel staat dat immers in de weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor de PvdA een speerpunt. Die veiligheid bevorderen wij door een goede samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en vele andere partijen. Doel: de veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt.

De gemeente stelt samen met wijk- en buurtbewoners een plan van aanpak op om de veiligheid in de wijk te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel harde cijfers als met veiligheidsgevoelens. Burgers krijgen in samenspraak met de bevoegde en ondersteunende instanties nadrukkelijk een eigen rol en verantwoordelijkheid. Zo heeft deze inzet van inwoners ook een gewenst bijeffect: meer sociale samenhang. Jaarlijks worden nieuwe cijfers gepresenteerd en worden successen met de wijkbewoners gevierd.

Naast een maatwerkaanpak pleit de PvdA nadrukkelijk voor preventie. Dit bereiken we onder meer door het wegnemen van isolement- en achterstellinggevoelens, de opvang van potentiële overlastveroorzakers, het voorkomen van schooluitval en begeleiding na schooltijd via sport en huiswerkbegeleiding. Ook de inzet van burgerwachten, informatieoverdracht via buurt- of wijkteams hebben een preventieve werking.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

  • De inwoners staan centraal bij de aanpak van criminaliteit.
  • Inwoners kunnen direct invloed uitoefenen op de prioriteiten van burgemeester en politie.
  • Wij zorgen dat iedereen in onze gemeente zich vrij kan bewegen en uiten ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan.
  • Onze gemeente maakt samen met de bewoners voor elke buurt een buurtplan. Daarin staan de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid. Bewoners bepalen zo de prioriteiten.
  • De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons een absolute prioriteit. Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. Wij stimuleren elke aanpak die helpt bij het tegengaan van huiselijk geweld en andere vormen van misbruik.