Kinderen

Wij willen kinderen kansen bieden om hun talenten te ontplooien ongeacht hun afkomst en achtergrond. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet wordt beheerst door (materiële) zorgen.

Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen er niet om. In Valkenswaard groeit 4,7 % van de kinderen op in armoede. Dat zijn ongeveer 240 kinderen! Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er één teveel.

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een deel komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot aandeel wordt echter bepaald door verschillen in sociaaleconomische achtergrond.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school en vullen hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Daarnaast zijn er kinderen die een beetje hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine groep kinderen die echt jeugdzorg nodig hebben en soms te maken krijgen met de jeugdreclassering. Ondanks dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn, die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de jeugdhulp. Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving de uitgangspunten van de ondersteuning moeten zijn. De ouders hebben daarin idealiter de regie., zeker wanneer er meerdere vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

Onderwijs:

 • Veiligheid voor kinderen in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen is belangrijk. Dat gaat zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal-maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa’s.
 • We stimuleren verkeerseducatie en deelname aan het verkeersexamen.
 • We simuleren sport; het meedoen en lid worden van sportverenigingen.
 • We stimuleren sport en cultuureducatie in het onderwijs ook in combinatie met naschools aanbod.
 • Samen met muziekschool, cultuurcoaches, muziekvereniging en het onderwijs zorgen we dat alle kinderen een instrument kunnen leren bespelen.
 • In de scholen en in de kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen is alleen gezonde voeding verkrijgbaar.
 • Wij stimuleren dat scholengemeenschap Were Di alle ruimte geeft aan kinderen die de ambitie hebben om door te stromen naar een hoger onderwijsniveau.
 • Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk. Ook voor leerlingen met een fysieke beperking.
 • Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals het peuterspeelzaalwerk, de scholen en de bibliotheek. Op die manier verbeteren we de lees- en taalvaardigheid, zorgen we dat kinderen elkaar beter kunnen ontmoeten en zetten we in op voor- en vroegtijdige educatie.
 • We organiseren de komende raadsperiode een kinderraad zodat kinderen al op jonge leeftijd betrokken raken bij de lokale politiek en invloed krijgen op beleidskeuzes die kinderen ook aangaan.
 • De kinderdagopvang en het peuterspeelzaalwerk worden één voorziening waar alle kinderen toegang toe hebben.
 • Basisscholen en kinderopvang gaan werken vanuit een breed samengesteld aanbod voor kinderen. Daarbij hebben kinderen alle kansen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen (werken vanuit de gedachte van integrale kindcentra)
 • Scholen hebben een goed aanbod aan wetenschap- en techniekonderwijs. Valkenswaard is een belangrijk onderdeel van Brainport, dit moet herkenbaar zijn in het onderwijsaanbod.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om de Bibliotheek op School op te zetten in alle scholen. Ervaringen in andere gemeenten met dit initiatief tonen dat er meer wordt gelezen door kinderen.

Jeugdzorg

 • We signaleren en bestrijden achterstanden tijdig en op alle leeftijden.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders de basis én de verbindende schakel tussen voorzieningen zoals kinderopvangorganisaties, scholen, jeugdgezondheidszorg en huisartsen en kinderartsen.
 • Goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal voor vroeg signalering. Zo kan de juiste zorg worden geboden.
 • Wij zorgen dat er voldoende expertise in de wijkteams is op het gebied van kindermishandeling, jeugd GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Mee kunnen en mogen doen is de norm! We ondersteunen kinderen en gezinnen, die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur. Ook hierin werken we samen met alle betrokken partijen.
 • We zorgen voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen.
 • Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan. Dit plan is vooral ook het plan van ouders en kinderen. Alleen als de veiligheid en een gezond perspectief voor het kind of de jongere in het geding komen, wijken we daarvan af. Het gezin en de jongere zijn eigenaar van het zorgplan en worden ondersteund waar nodig.
 • Probleemgedrag van jongeren pakken we niet alleen via repressie aan maar vooral met preventie.
 • In de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag staat altijd hun toekomst centraal.
 • Wij laten jongeren die gebruik maken van jeugdzorg niet in de steek na hun 18e verjaardag. Vanaf hun 17e wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg door tot hun 23e verjaardag.
 • We bundelen de krachten met het bedrijfsleven in het regionaal arbeidsplatform. Bijvoorbeeld door voldoende stage- en leerwerk- plekken voor mbo-leerlingen te stimuleren. Als gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld.
 • We geven onzichtbare jongeren, die niet op school zitten en niet werken, een gezicht. We laten ze niet los en voorkomen dat zij buiten beeld raken.
 • Samen met het onderwijs voorkomen we voortijdig schoolverlaten.
 • We zetten speciale, daarvoor bestemde subsidiegelden in voor innovatie op het gebied van jeugdzorg. Denk hierbij aan initiatieven die voortkomen vanuit het anders kijken naar het probleem waarbij social-design wordt ingezet om te komen tot nieuwe oplossingen.