Zorg en welzijn

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onmisbaar voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden gemeenschap. Iedereen moet mee kunnen doen; niemand hoeft langs de zijlijn te staan. En lukt dat niet – voor even of voor langer - dan moet er altijd iemand zijn, die met je mee kan denken.

Als het gaat om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen, is een aantal waarden voor de PvdA van groot belang:

 • Zorg moet altijd dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.
 • Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Dat doen we door problemen van burgers en samenleving vroegtijdig te signaleren, te benoemen en op te lossen. Dit is in belangrijke mate preventief. Door onder meer de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval en het verminderen van verloedering in buurten en wijken voorkomen we dat problemen verergeren. En we voorkomen dat later zwaardere hulp of zorg nodig is.

We vergroten de zeggenschap van cliënten en medewerkers, zodat zij ook echt kunnen meepraten en -besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het waarborgen van werknemers- en cliëntenbelangen en de toekomst van zorg en welzijn in de eigen gemeente.

Het gaat hier dus om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie. De dialoog met mensen die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doelmatige besteding van het geld staan voorop.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal.
 • Aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt.
 • Er zijn meerdere manieren mogelijk om zorg aan te vragen; via de huisarts, het wijkteam of op een andere manier. Inwoners kunnen het zelf aanvragen. Mantelzorgers en buren kunnen ook zorgaanvrager zijn.
 • We bestrijden de stopwatchcultuur in de zorg. Wij besteden de zorg niet aan op basis van alleen de prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact.
 • De bureaucratische rompslomp wordt zo klein mogelijk. In de samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar niet leidend.
 • Zorg is betaalbaar. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen boven 130% van het minimumloon.
 • Maatwerk en persoonlijk contact zijn het uitgangspunt voor onze zorg. Op die manier krijgen onze inwoners de zorg die zij nodig hebben.
 • Wij bieden mogelijkheden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties ook voor mensen met lage inkomens toegankelijk te maken.
 • De aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door preventieve activiteiten levert op termijn besparingen op. Het rendement van deze activiteiten investeren we weer in de wijk, het dorp en haar bewoners.
 • We pakken sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan door in te zetten op een gezonde leefstijl. Wij doen dit in een vroeg stadium en vooral bij opgroeiende kinderen en in het onderwijs. Wij leren kinderen van jongs af aan hoe belangrijk gezond eten is.
 • We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie.
 • De gemeente brengt de groep laaggeletterden in kaart. In de aanpak van de laaggeletterdheid neemt de gemeente initiatief en regie.
 • In zorg en welzijn wordt altijd gewerkt aan het versterken van mensen. We zorgen ervoor dat mensen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan.
 • Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen hun positie versterken door hen bij te staan.
 • Er is goede ondersteuning voor mantelzorgers. Er is dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact brengen met lotgenoten.
 • De voorzieningen voor mensen met een beperking zijn maximaal bereikbaar. Wij dragen bij aan de uitvoering van het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
 • We stimuleren initiatieven van wijkraden waarbij inwoners elkaar ondersteunen, zoals ‘accent op ieders talent’.
 • We ondersteunen coöperatie-achtige, kleinschalig lokaal georganiseerde vormen van zorg.
 • De gemeente subsidieert ondernemers die hun gebouw toegankelijk maken voor mensen met een beperking.