Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is een ieders ankerpunt in de samenleving, de basis van waaruit je de wereld tegemoet treedt. Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen moeten zijn voor alle soorten huishoudens.

Iedereen moet goed kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving. Daarom moeten bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om vooral zelf inhoud te geven aan hun woonwensen. Zeggenschap gaat daarom over de invloed die huurders en gemeenten hebben op het beleid van de woningcorporatie. Huurdersparticipatie en -medezeggenschap is noodzakelijk.

Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen moeten de woonlasten omlaag. De PvdA streeft voor de sociale huurwoningen naar een huur naar draagkracht “de huurquote” omdat dit eerlijker is. Bovendien voorkomt het armoede, huurachterstanden en segregatie. Het inkomen en het type huishouden is dan bepalend voor de maximaal toegestane huur.

Zolang er vraag is, moeten er huizen worden gebouwd. Afgestemd op de vraag, op plaatsen waar mensen graag wonen en ontworpen op basis van de woonwensen. Er wordt bij voorkeur gebouwd in bestaand stedelijk gebied. Dat is inclusief de transformatie van leegstaand vastgoed als winkels en kantoren. Energiezuinige woningen worden steeds noodzakelijker; woningen met ‘0’ op de meter en levensloopbestendig. Dit willen we natuurlijk realiseren door nieuwbouw, maar ook door het aanpassen van bestaande woningen.

Wij streven naar gemengde wijken met ruimte voor diversiteit: jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving. De PvdA is geen voorstander van segregatie en staat niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar specifieke wijken of zelfs buiten de gemeente. Om dezelfde reden is de PvdA ook geen voorstander van het creëren of in stand houden van wijken specifiek voor hogere inkomens.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • Voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur.
 • Gemengde wijken zijn het uitgangspunt van alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars. Diversiteit in wijken is essentieel om segregatie te voorkomen.
 • Wij kiezen voor versneld bouwen van kleinere (tijdelijke) woningen in gemengde wijken om de wachtlijsten voor de sociale huur op te lossen en mensen versneld te kunnen huisvesten.
 • Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor bijzondere toetreders op de woningmarkt zoals de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders.
 • Er komen meer nieuwe woningen – of er worden meer woningen aangepast – in het kader van levensloopbestendig wonen.
 • Groepen bewoners die panden in eigen beheer willen nemen, een wooncoöperatie willen starten of meerdere huishoudens onder één dak combineren, worden ondersteund. Ze krijgen hiervoor de ruimte. In het bijzonder de (onder)verhuur van een gedeelte van de woning (kamerverhuur) moet mogelijk zijn. Deze groepen krijgen hulp bij het opstellen van een plan van aanpak en het rondkrijgen van de financiering van deze wooncoöperatie.
 • In Valkenswaard wordt minimaal 20 % van alle koopwoningen aangeboden voor een koopprijs van maximaal € 200.000. Hiervoor sluiten we harde convenanten af met ontwikkelaars.
 • We zorgen samen met ontwikkelaars voor meer woningen in de middenhuur (€ 750 – € 950).
 • Herbestemming en transformatie van winkels en kantoren bieden een oplossing om het tekort aan goedkope woningen op te lossen. Dit geeft een impuls aan de woningmarkt en lost leegstand op. Het bevordert de levendigheid en de leefbaarheid van het centrum en de schil er omheen.
 • Initiatieven van zelf bouwen (zelfrealisatie) zijn welkom en mogelijk. De PvdA staat open voor en stimuleert nieuwe en innovatieve ideeën van wonen. Woningen die toegankelijk zijn voor iedereen en niet zijn voorbehouden aan specifieke doelgroepen. Denk aan het initiatief voor het realiseren van tiny houses.
 • Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen worden bevorderd.
 • Binnen 10 jaar zijn alle sociale huurwoningen optimaal geïsoleerd en voorzien van duurzame, niet-fossiele energie. Hierover worden bindende afspraken gemaakt met de corporaties. De aanpassingen mogen niet leiden tot een stijging van de netto woonlasten.
 • Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Met speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik.
 • Het is geen automatisme dat de huur stijgt bij lagere energielasten door verduurzaming.