Sterke buurten, inclusieve samenleving

In een sterke, leefbare buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en ga je goed om met je buren. Kort gezegd: leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken. Wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, voorzieningen en zorg.

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers én instellingen. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan waarin aandacht is voor al deze facetten, toegesneden op de specifieke situatie in de buurt. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de overheid.

Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de samenleving. De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor de ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. In 2016 werd dit verdrag van kracht in Nederland. Wij passen dit toe en halen beperkingen weg zodat onze buurten toegankelijk zijn voor iedereen.

Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Iedereen moet dezelfde kansen hebben, ongeacht achtergrond of seksuele geaardheid. Of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat je open met elkaar het gesprek moet voeren over kwesties die bij bepaalde groepen gevoelig liggen. In de gezamenlijke oplossing houd je altijd rekening met elkaar. Contact en binding tussen verschillende groepen in de bevolking zijn belangrijk. We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze inwoners en wijken. Dit doen we preventief en – pas als het nodig is – repressief.

Bij de opvang van vluchtelingen in Nederland is een groot beroep gedaan op de lokale samenleving. Tal van initiatieven heetten vluchtelingen welkom. De komst van vluchtelingen stelt eisen aan de wijze, waarop we onze inwoners betrekken en informeren.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • Bewoners kunnen publiekstaken van de gemeente overnemen en zelf uitvoeren, bijv. groenbeheer. Ze zijn betrokken bij de ontwikkelingen en de uitvoering van plannen voor de openbare ruimte.
 • Een leefbare wijk is verkeersveilig. 30 km per uur is het regime. Rond de scholen zijn veilige schoolzones.
 • De gemeente voldoet zo snel mogelijk aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld door woningen aan te passen en geschikt te maken voor het zelfstandig kunnen wonen van mensen met een beperking. Mensen met een beperking zijn betrokken bij de planontwikkeling.
 • We richten wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo in dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • We zorgen er samen met het bedrijfsleven en de middenstand voor dat winkels en kantoren toegankelijk zijn voor mindervaliden.
 • De openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen zodat kinderen en volwassenen elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten.
 • Speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Daarom moeten er daar in alle buurten genoeg van zijn. We willen ruim investeren in deze plekken.
 • We beheren onze openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijk, kwaliteit en eenvoud.
 • Bij subsidieverstrekking vragen we extra aandacht voor evenementen, verenigingen en andere aanvragen die rekening houden met de diversiteit in ons dorp.
 • Wij zijn voorstander van asielzoekerscentra die passen bij de omvang van ons dorp.
 • Wij willen dat statushouders worden gehuisvest in de regio waar ze als eerste zijn opgevangen. Netwerken van vluchtelingen blijven zo beter overeind.
 • Wij organiseren taalonderwijs en begeleiden (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen.
 • Statushouders kunnen zo snel mogelijk doorstromen naar definitieve woningen. Ze krijgen hierbij overigens geen voorrang op andere woningzoekenden met urgentie. Wanneer deze woningen er niet zijn, bouwen we tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen voor zowel de mensen op de wachtlijst als de statushouders.
 • We willen de combinatie van kinderopvang en activiteiten voor ouderen stimuleren door Jong & Oud centra op wijkniveau.