Bestuur

Wij kiezen voor een verbonden dorp. Een dorp waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving die onze verscheidenheid koestert. Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Een veilige en open samenleving.

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling. Wij zijn altijd voorstander geweest van decentralisaties in het sociale domein. Wel zien we dat regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Gemeenteraden hebben vaak het idee dat ze hierop weinig tot geen invloed hebben. De PvdA zal er alles aan doen om te voorkomen dat de raad buiten spel komt te staan. Maar wij zien ook het belang van samenwerking. We staan als Valkenswaard in een Brainportregio die volop in ontwikkeling is. Het is belangrijk om goed aansluiting te houden.

De samenleving is volop in beweging. Het aantal burgerinitiatieven neemt toe. Overheid en samenleving zijn niet hetzelfde. De overheid bepaalt niet meer met geld en regels alleen hoe de samenleving wordt ingevuld. Samen met burgers, organisaties en bedrijfsleven geven we aan die nieuwe verhoudingen. Overheid wordt onderheid, politiek is steeds meer volgend. Voor ons is het belangrijk dat de overheid voorkomt dat inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor.

Als PvdA omarmen wij initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

  • Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund. Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners.
  • Burgerinitiatieven horen uit te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen. Ze mogen niet uitsluiten en niet in strijd zijn met het algemeen belang.
  • De buurt bestuurt. Buurtbewoners werken samen met professionals (politie, stadsbeheer, welzijnsorganisaties) aan het oplossen van problemen in de wijk.
  • Er komt per onderwerp duidelijkheid over de mate van participatie door de bewoners.
  • De gemeente stelt een duidelijk vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven kunnen worden ondersteund.
  • Burgerinitiatieven blijven van burgers en worden niet door de gemeente overgenomen.
  • Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is.
  • De gemeente stimuleert het samengaan van de lokale omroep naar een krachtige streekomroep. Dit bevordert de kwaliteit die nodig is in een sterke democratie.