Armoede en schuldhulpverlening

Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. Door de stijging van de woonlasten en zorgkosten groeit het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening fors. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat in Valkenswaard 1 op de 20 kinderen opgroeit in armoede. Dat zijn 240 kinderen! Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Zonder geld kun je niet naar de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje.

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. We helpen gezinnen en mensen met problematische schulden. We nemen niet hun verantwoordelijkheid over, maar helpen zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk.

Een andere risicogroep vormen jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen. Ook voor die groep bekijken we waar nodig de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • Onze gemeente kent een armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen, die opgroeien in armoede.
 • Elk kind moet mee kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen, goede kleding.
 • Het armoedebeleid kent specifieke maatregelen voor kinderen in armoede. Om deze kinderen te bereiken werken we samen met organisaties zoals het jeugdcultuurfonds, Jarige Job, onderwijs, sociale wijkteams en welzijnswerk.
 • Er zijn kindpakketten voor alle kinderen die opgroeien in armoede.
 • Er is speciale aandacht voor laaggeletterden. Zo kunnen zij op eigen kracht voldoen aan de zo eenvoudig mogelijk gehouden voorwaarden van de schuldhulpverlening.
 • In samenwerking met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zorgen we voor lessen in financiële zelfredzaamheid. Op die manier voorkomen we dat jongeren zich in de schulden steken.
 • Er komt een revolving fund voor jongeren met problematische schulden. Zij kunnen hier hun schulden in onder brengen en betaalregelingen met schuldeisers treffen. De verantwoordelijkheid blijft bij de jongeren; ze blijven eigenaar van hun schuld en krijgen begeleiding en training in financiën. Zo krijgen ze weer perspectief om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst.
 • In onze gemeente wordt alles gedaan om de Boodschappenmand overbodig te maken. Zolang deze een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van mensen in armoede, zullen wij de Boodschappenmand ondersteunen. Trajecten bij de Boodschappenmand zijn bedoeld om burgers uit de vicieuze cirkel te halen.
 • Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum.
 • Kwijtschelding van afvalstoffen- en waterschapsbelasting voor minima kan nooit ter discussie worden gesteld.
 • Veel mensen die te maken hebben met armoede en schulden hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Deze groep bieden we gratis hulp aan met het op orde brengen van de eigen administratie met het programma Voor ’t zelfde Geld, dat is ontwikkeld door Nibud en Stichting Lezen & Schrijven.