Aan het werk

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving.

Met werk kunnen mensen een zelfstandig bestaan opbouwen en hun talenten ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald. Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we ervoor dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Mensen die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand, worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verhogen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen, die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is maatwerk.

We blijven mensen scholen. We begeleiden ze naar werk en creëren in samenwerking met het bedrijfsleven nieuwe functies, bijvoorbeeld door middel van Jobcarving het opsplitsen van werk in enerzijds gespecialiseerd en anderzijds ongeschoold werk. Zo helpen we bedrijven en overheidsinstellingen om invulling te geven aan de participatiewet.

Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand en verruimen we dit voor mensen die niet in aanmerking komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.

 Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • Wij investeren in een regionaal economisch klimaat waarvan iedereen profiteert en waarin op alle niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid.
 • De kenniseconomie is de motor voor werk op vele niveaus. Daarom is het niet zinvol om te investeren in óf de kenniseconomie, óf de maakindustrie óf de dienstverlening. Investeren is alleen zinvol als dit in samenhang gebeurt.
 • Wij maken afspraken met kennis- en opleidingsinstellingen om te voorkomen dat we onze jongeren opleiden voor werk dat er straks niet meer is.
 • Wij brengen onderwijs en werkgevers met elkaar in contact om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
 • Wij vinden dat onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven meer en gestructureerd moeten samenwerken om de kansen van mbo-ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we samen een lokale/regionale mbo-agenda op.
 • Wij gebruiken onze inkoopmacht als overheid om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Wij hebben social return on investment inmiddels als voorwaarde opgenomen in ons inkoopbeleid. Op die manier vermijden we het risico dat werk niet duurzaam is. De gemeente geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld door gecertificeerd te worden als PSO-bedrijf.
 • Wij hebben aandacht voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en VSO. Voorheen stroomden zij rechtstreeks door naar de Wajong of de Wsw. Nu dreigen ze buiten beeld te raken en krijgen we ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en regelgeving. Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve leerroutes te creëren. Op die manier kunnen we ook deze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt.
 • Beschut werk moet blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan, waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen.
 • We creëren de komende periode vier beschutte werkplekken in de gemeentelijke organisatie. Van bedrijven waarmee we als gemeente zaken doen, verlangen we dezelfde inspanning. We blijven waakzaam voor eventuele verdringing van werkgelegenheid.
 • De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt ook verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf.
 • We helpen mensen die een baan zoeken met het verbeteren van hun taalvaardigheid.
 • We investeren in de ontwikkeling van de Groote Heide, omdat we denken dat daar kansen liggen voor de toekomst. Daarnaast blijven we actief in de maakindustrie waar veel mensen hun werk vinden in Valkenswaard.
 • Leegstand bij de winkels in het centrum pakken we aan door het Masterplan centrum uit te voeren. Daardoor wordt het winkelgebied verkleind, zodat het een aantrekkelijk winkelgebied blijft en de leegstand vermindert.
 • Er komt een onderzoek naar een invulling voor de leegstand in de Kerverij.