Koersvast en vernieuwend, nieuw coalitieakkoord Valkenswaard

24 juni 2018

Samen met H&G en CDA heeft de PvdA het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd met de titel ‘Koersvast en Vernieuwend’. De titel geeft al aan dat we op het stevige fundament van de afgelopen jaren willen voortbouwen, maar ook duidelijk een vernieuwingsslag willen maken richting de toekomst.

Het proces om te komen tot dit breed gedragen coalitieprogramma is hierbij een goed voorbeeld. We hebben ervoor gekozen geen klassiek programma te schrijven, maar juist in te zetten op verbreding en het betrekken van de samenleving. Gemeenteraad, maatschappelijke organisaties binnen Valkenswaard en inwoners hebben hun input kunnen leveren aan dit programma en aan de koers die Valkenswaard de komende jaren wil voeren. Ook is er informatie vanuit professionele organisaties verwerkt in het programma. Al deze input tezamen heeft geresulteerd in het voorliggende programma.

Het gepresenteerde programma is een akkoord op hoofdlijnen, waarin een belangrijke richting wordt gegeven voor de komende jaren. Het akkoord is niet ‘dichtgetimmerd’ met hele concrete maatregelen. Wij hechten er belang aan dat er voor de komende periode een dynamisch document ligt waarin de kaders worden aangegeven en waarbinnen we met elkaar, zowel raad als inwoners, vorm kunnen geven aan de uitdagingen en kansen die op ons af komen.

 De komende jaren willen we als coalitie inzetten op een aantrekkelijke woonomgeving. Het op peil houden van ons voorzieningenniveau, ook en vooral in de kleine kernen behoeft daarbij zeker aandacht. Daarnaast zetten we in op het bevorderen van de sociale cohesie: in wijk en buurt door het leggen van slimmere verbindingen en het toegankelijk houden en maken (zowel fysiek als figuurlijk) van de voorzieningen voor iedereen. Het aanpakken van het centrum en de bereikbaarheid van en naar onze gemeente zullen de komende periode hoog op de agenda staan. En dit alles zoveel mogelijk in gezamenlijkheid: raad, college, de verschillende organisaties maar zeker óók de inwoners van Valkenswaard.

Wij kijken er van harte naar uit om deze opgave gezamenlijk uit te voeren voor een toekomstbestendig Valkenswaard!

Lees hier het akkoord: Hoofdlijnenakkoord Koersvast en Vernieuwend